این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" اگر خدا بودم (3)"

اگر یک روزی خدا می آمد و می گفت : " خدا بشو" بهش می گفتم " بنده ام ، نمی دونی چقدر کیف داره این بالا بنشینی و آدم ها رو کنار هم بچینی."

یکی از هزار تا اگر خدا بودم هایم .

۱ نظر ۴ + ۰ -

" اگر خدا بودم ( دو ) "

اگر یک روزی خدا می آمد و می گفت :" خدا بشو" ، بهش می گفتم "بنده ام ، من از آدمایی که وقتی داغونم و دستمو به سمتشون میگیرم و اونا با آرامش تمام دستشونو میزارن زیر چونشون و زُل میزنن بهم و با یه  لبخند پر از آرامش میفهمونن بهم که باید صبر کنم حرصم میگیره. "


 یکی از هزار تا اگر خدا بودم هایم .

۳ نظر ۴ + ۰ -

'' اگر خدا بودم ( یک ) "

اگر یک روزی خدا می آمد و می گفت :" خدا بشو" ، بهش می گفتم "بنده ام نمی بخشمت که منو کشوندی آوردی اینجا و مجبورم کردی به بودن نگفتی هم چرا ، منم موندم حیرون و سرگردون "


یکی از هزار تا اگر خدا بودم هایم .

۷ نظر ۵ + ۰ -