این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" یک جای دیگه "

یک جای دیگه لازم بود 

لازم بود

لازم بود

لازم بود 

لازم بود

لازم بود 

نبود؟

۰ نظر ۰ + ۰ -