این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

آدم

بالقوه به عنوان اشرف مخلوقات آفریده شده ایم، بالفعل این رو نپذیرفته ایم.

۰ نظر ۴ + ۰ -