این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" حکمت چهل و هفتم "

ارزش مرد به اندازه همت اوست و راست گویی او به اندازه جوانمردی اش و شجاعت او به حد ننگی که احساس می کند و پاکدامنی او ، هم ارز غیرت اوست.

۱۲ موافق ۰ مخالف